ЖУРНАЛЫЩIЭМ ТЕУХУАУЭ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм утыку къыщрахьащ ди республикэм къыщыдагъэкIа «ЛИффТ» литературнэ журналыщIэр. Ар лъэпкъ куэд къызэщIэзыубыдэ проектым и Iыхьэщ, Евразием и лъэпкъхэм я щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ фондым и жэрдэмкIэ яублауэ. 

Ди республикэм журналым и номеритI къыщыдагъэкIыну хунэсащ. Ар Кавказ Ищхъэрэм и адрей хэгъуэгухэми щызэбграгъэкI. 
- КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм дыщызэхуэсащ литературэм, тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я Iэдакъэ къыщIэкIахэм ящыщу «ЛИффТ» журналым и етIуанэ къыдэкIыгъуэм ихуахэм датепсэлъыхьын папщIэ, - жиIащ библиотекэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ Борэн Мадинэ. Ар ехъуэхъуащ а тхыгъэхэр зейхэми Iуэхур зыгъэкIуэтэну къызыпэщытхэми.
Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ журналым и етIуанэ къыдэкIыгъуэм ихуа тхыгъэхэмрэ усыгъэхэмрэ. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыдэкI «ЛИффТ» журналым и редактор Маргъущ Марианнэ и псалъэм къыхигъэщащ щIалэгъуалэр я лэжьыгъэм къыхашэн, журналым и напэкIуэцIхэм студентхэм ятеухуа плIанэпэ щыхухахын мурадхэм къыхэкIыу, къыдэкIыгъуэм теухуа зэIущIэр КъБКъУ-м и библиотекэм щрагъэкIуэкIыну къызэрыхахар, тхэным гу хуэзыщIахэм я цIэр Урысей псом я цIэ щагъэIуным, гу къылърагъэтэным зэрыхущIэкъунур. 
- «ЛИффТ» проект мытыншым зезыпщыта Маргъущ Марианнэ фIыщIэ хуэфащэщ. Литературэм ехьэлIа фIы куэд абы къытхудэкIуэну дыщогугъ, - жиIащ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, тхакIуэ цIэрыIуэ Мэкъуауэ Амир. – Тхэным зэфIэкI щызиIэхэри абы и лъэныкъуэкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ ныбжьыщIэхэри проектым зэкъуигъэувыну, щIалэгъуалэм я тхыгъэщIэ куэд дунейм къытехьэну, абы щыщу фIым я фIыжхэр журналым къытехуэну ди гуапэщ.
«ЛИффТ» журналым и редакторым зэрыжиIамкIэ, къыдэкIыгъуэр илъэсым тIэу дунейм къытехьэну яубзыхуащ. Абы къызэщIиубыдэнущ «Поэзия и проза», «Литературная критика», «Школа литературного мастерства», «Гостиная журнала «ЛИффТ», «Вечный огонь», «ЛИффТенок», «Молодые голоса», «Вчера – сегодня – завтра» Iыхьэхэр. 
 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.