ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМРЭ ЛЪЭПКЪ ТХЫДЭМРЭ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Хэку зауэшхуэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнар» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я гъэфIэжыр иджыблагъэ Iэтауэ щрагъэкIуэкIащ.
Зэхьэзэхуэр хуэунэтIауэ щытащ лIыхъужьыгъэрэ хахуагъэкIэ гъэнщIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнэжар къэхутэным, а лъэхъэнэ бзаджэм и фэеплъыр щIэблэм IэщIэмыгъэхуным, псэкупсэ-хэкупсэ щIалэгъуалэр гъэсэным, тхыдэ щIэныгъэ яIэу еджакIуэхэр къэгъэтэджыным, анэдэлъхубзэр ягъэбзэрабзэу егъэсэным. Тхыгъэ зэхьэзэхуэм къыхалъхьэну лэжьыгъэхэр щхьэж и анэдэлъхубзэкIэ игъэхьэзырыну Iэмал щыIащ. Псори зэгъусэу мыгъэм екIуэкIа тхыгъэ зэпеуэм ныбжьыщIэ щитхум щIигъум я лэжьыгъэ къыхэкIащ.
ГъэфIэж пшыхьым кърихьэлIащ КъБКъУ-м щIэгъэтIысхьэнымрэ IэщIагъэм зэрыхуаунэтI лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ и проректор Хъурей Арсен. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, зэхьэзэхуэ екIуэкIам узыфIэмыкIыжыну фIагъитI хэлъщ – ар анэдэлъхубзэхэмкIэ зэрекIуэкIар, зы лъэныкъуэкIэ, ди адэшхуэм зэрахьа лIыгъэр иджыри зэ къызэригъэщIэрэщIэжыр, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ. «ЦIыхум щыгъупщэ мыхъун щыIэщ, ар нэхъ лъапIэ дыдэу абы къыдалъху бзэмрэ щIэжымрэщ. Зи бзэ мыпсалъэ Iэщым дыкъызэрыщхьэщыкIыр зэгъэзахуэ дызэриIэрщ, екIуэкIа Iуэхугъуэхэр акъылкIэ зэдгъэзэхуэну Iэмал зэрыдбгъэдэлъырщ. Нобэрей дунейм щыдубыд увыпIэр зыхуэдэр къыдгурыIуэнымкIэ тхыдэм и дерсхэр къызэрыдгурыIуэм куэд елъытащ. Пщэдейрей лъэхъэнэхэм дэ тхуэхьынущ дыкъызытекIахэм яхудиIэ пщIэмрэ абыкIэ щIэблэ бгъасэ хъуну зэдгъэпэща фIэщхъуныгъэмрэ. Щыуагъэ зыIэщIэкIыр тхыдэм хуоплъэкIри, къэкIуэну махуэхэм ар къызэрымыхъужыным толажьэ. Дэри аращ дызыхущIэкъун хуейр. Ар фIэкIыпIэ зимыIэ Iуэхущ. Абы къищынэмыщIауэ, хуабжьу гуапэщ мы зэхьэзэхуэр анэдэлъхубзэхэмкIэ зэрекIуэкIар. ЛъапIэныгъэ ин дыдэхэм ящыщу къыддогъуэгурыкIуэ дыкъэзылъхуа анэм и быдзышэм хэту дгъуэта бзэр. Аращ гупсысэр зэрыщIэддзэри, дыкъэзыухъуреихь дунейм и щэхухэр къызэрытлъэщри. Бзэ уиIэмэ, уцIыхущ, улъэпкъщ, ухэкущ. Бзэ зимыIэ лъэпкъыр зи дамэр къута бгъэм хуэдэщи, жьуджалэу дунейм къытенэнураш. Дывгъэхъумэ ди бзэр, дыхуэвгъэсакъ ди тхыдэм», – жиIащ проректорым.
Зэхьэзэхуэр егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэмщIакIуэ хъуащ КъБКъУ-м щIэгъэтIысхьэным щыхуагъэхьэзыр IэнатIэмрэ IэщIагъэм зэрыхуаунэтI лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и унафэщI КIэрашэ Аксанэ, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и доцент УнэлIокъуэ Вячеслав, КъБР-м щыпсэу лъэпкъхэм тхыдэм, лъэпкъ щIэныгъэмрэ журналист хуэIухуэщIэхэмкIэ кафедрэм и доцент Дым Елдар сымэ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIамкIэ, лэжьыгъитI зэщхьу къыхэкIакъым, апхуэдизкIэ абыхэм къыщыIэта гупсысэхэр щхъуэкIэплъыкIэ щызэкIэлъыгъэкIуати, Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щызэпкърыхати, бгъэдыхьэкIэхэр зэмыщхьу къыщыхэщати. Ауэ псори зэзышалIэ зы нэщэнэ яIэщ – дэтхэнэри къызыхэкIа лъэпкъым ирогушхуэ, абы щыщу, абы хуэщхьэпэу, абы фIы къехъулIэмэ я гуапэ щытщ, зи лIэужьыр пащэ адэжьхэми я лIыгъэм иропагэ, ар яхъумэну, езыхэм къащIэхъуэжыну щIэблэм дежи нахьэсыну хъуэпсапIэхэр яIэщ.
Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ тыгъэхэмрэ иратащ, лэжьыгъэм жану зыкъыщызыгъэлъэгъуа псоми щыхьэт тхылъхэр IэщIалъхьащ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, тхыгъэ зэпеуэр илъэс къэс зэхашэнущ, Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм траухуэнущ икIи ар анэдэлъхубзэхэмкIэ зэрырагъэкIуэкIынуми хущIэкъунущ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.