«АШЭМЭЗ И БЖЬАМИЙМ» КЪАХУОДЖЭ

Республикэм и Сабий библиотекэ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм щрагъэкIуэкIащ «Нарт хъыбархэр» пшыхьыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси I00 зэрырикъум хуагъэхьэзырар.

Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Налшык къалэм и сабий гъэсапIэ №35-м екIуалIэ цIыкIухэр. Библиотекэм и лэжьакIуэхэр абыхэм къахуеджащ «Ашэмэз и бжьамий» пшыналъэм,   адыгэ IуэрыIуатэм щыщ нэгъуэщI   лIыхъужьхэми яхутепсэлъыхьащ.   

Къапщтэмэ, лъэпкъ IуэрыIуатэри, щэнхабзэри, хабзэри щызэхэухуэна «Ашэмэз и бжьамий» пшыналъэр IыхьитIу зэхэт теплъэгъуэр гъэщIэгъуэнщ, гукъинэжщ.   Нарт щIыналъэм гуфIэгъуэ ин къихъуащ – Ашэмэз зыфIаща щIалэр къахэхъуащ. Нартхэм я тхьэмадэ Нэсрэн ЖьакIэ щIалэ цIыкIум хъуэхъу хужеIэ. Сэтэней-гуащэ Ашэмэз тыгъэ хуещI гъавэм и Тхьэ Тхьэгъэлэдж зэгуэр ейуэ щыта, зи кIапэ лъэныкъуэр хужь, адрей лъэныкъуэр фIыцIэ бжьамийр. Хужь лъэныкъуэмкIэ уепщэмэ, дунейр мэгъагъэ, фIыцIэмкIэ уепщэмэ, псэ зыIуту дунейм тетыр мэбзэх. ФIым, насыпым, лъагъуныгъэм и макъамэр Ашэмэз игъэIуну мэхъуахъуэхэр. ЦIыкIухэм зыхащIыкIащ пшыналъэм щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр - нартхэм я зэманым насып зыхуэфащэр насыпкIэ цIыхухэм ядэгуашэу щытар зэрыарар.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.