ЗЫХУЕЙ ПСОМКIИ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩАУЭ

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным, а лъэхъэнэр цIыкIухэм нэгузыужьу, гукъинэжу ирахьэкIыным къэрал гулъытэ егъуэт. Гъэмахуэр зэрыщIидзэрэ нобэ махуэ еплIанэу арами, Къэбэрдей-Балъкъэрым и санаторэхэмрэ сабий лагерхэмрэ хуэхьэзырщ ныбжьыщIэхэм абыхэм зыщрагъэгъэпсэхуну, я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэну. Апхуэдэ IуэхущIапIэ куэдым я бжэхэр хуиту хузэIуахакIэщ ди щIыналъэм и цIыкIухэм.

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэным хуэгъэпса лэжьыгъэхэм хэту, Бахъсэн районым къыщызэIуахащ гъэмахуэ лагерхэм ящыщ зыбжанэ. ГуфIэгъуэ щытыкIэм иту лэжьыгъэр щаублащ Къулъкъужын Ипщэм дэт курыт школ №2-м и «Вагъуэ цIыкIу», ХьэтIохъущыкъуей жылэм Куэтэншы ТIалэ и цIэр зэрихьэу дэт курыт школ №3-м и «Зыгъэпсэхугъуэ хьэлэмэтхэм я IуэхущIапIэ» («ШИК») махуэрылажьэ лагерхэм. Абыхэм махуэ 21-кIэ екIуэлIэнущ япэ зыгъэпсэхугъуэ зэманым абы щыIэну зезыгъэтха сабий 94-рэ.

Зи ныбжьыр илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ I5-м нэс ныбжьыщIэхэм ящыщ дэтхэнэми зыгъэпсэхугъуэр гукъинэж щыхъуным йолIалIэ гупхэм яхэт гъэсакIуэхэр, егъэджакIуэхэр. Я ныбжьрэ дэзыхьэхрэ елъытауэ, сабийхэм папщIэ мэлажьэ гупжьей зэмылIэужьыгъуэхэр. ЦIыкIухэм я зыгъэпсэхугъуэм тещIыхьауэ егъэджэныгъэмкIэ район IэнатIэм программэ хэха иубзыхуащ. Абыхэм къыщыгъэлъэгъуащ сабийхэм драгъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэр: я нэгу зегъэужьынри, я къэухьым, зэхэщIыкIым хэгъэхъуэнри, эстетикэ, хэкупсэ гупсысэхэм хуэущиинри.

 Лагерхэм щагъэзащIэ сабийхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным епха Iуэхугъуэ псори.

ТАМБИЙ Линэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.