«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды. Анда юйреннген сабийле, терен билим алгъанларындан тышында, тюрлю-тюрлю эришиулеге дайым къатышадыла, хорлагъан да этедиле. 

– Школну бошагъанлай Нальчикде медицина училищеге киргенме, – дейди Зарема Малиловна. – Андан сора мени Тырныауузгъа жибередиле. Алгъа терк медицина болушлукъ этиу службада фельдшер болуп ишлегенме. Арагъа уа къадар келтиргенди: жер-жерли газетде сабийлеге медицинадан педагог керек болгъаныны юсюнден билдириуню кёрюп, кесими устазлыкъда сынаргъа сюйгенме. Сора билим бериу эм педагогика жаны бла профессионал хазырланыуну ётюп, сабий чыгъармачылыкъны дуниясына къошулгъанма. Аны ючюн къадарыма бек ыразыма. Ачыкъ айтханда, устазлыкъ ол сабий заманымдан келген муратымды. Бюгюн да гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди. Аланы къууаннган, «жаннган» кёзчюклерин кёрген манга уллу насыпды.
Бусагъатда «Медицина бла биз» биригиуде беш къауум юйренедиле, аланы хар бирине онбешишер сабий киреди. Аланы бир къаууму илму-излем иш бла кюрешеди. Кабинетде битеу керекли техника оборудование барды, программа эм дидактика материал жыйышдырылгъанды. Араны башчылары айтханнга кёре, сабийле бери сюйюп келедиле. 
Сабийле, педагог, ата-анала бир бирлери бла дайым байламлыкъда болгъанларын да белгилерчады. Аны хайырындан гитчеле тюрлю-тюрлю конкурслада бла илму-излем конференциялада хорлайдыла, быйылгъы окъуу жыл да кёп жетишимлеге бай болгъанды. Сёз ючюн, Къалабекланы Азрет-Алий школчуланы араларында бардырылгъан «В.И. Вернандскийге жораланнган окъуула» деген XXII республикалы илму конференцияны «Медицина эм саулукъ» номинациясында биринчи даражалы дипломну алгъанды эм лауреат болгъанды. Ол хазырлагъан материалланы XXIX жаш тёлю тинтиу ишлени битеуроссей конкурсуна иерге боллугъу эсгертилгенди. Азрет-Алий, Энейланы Салимат да Обнинскде «Жашлыкъ. Илму. Маданият» деген битеукъырал конкурсда экинчи даражалы дипломла алгъандыла. 
5-8-чи классланы окъуучуларыны араларында къуралгъан «Сигма» – «Илмугъа биринчи атламла» илму конференцияда Балаланы Талифа хорлагъанды. Дагъыда Талифа бла Макытланы Джамиля Илмуланы гитче битеуроссей академиясыны «Келир заманны билимли адамы» – «Къонакъбай Кавказ» VI краеведение турнир-конференциясыны «Медицина эм саулукъ» номинациясында биринчи даражалы лауреатла болгъандыла.
«Медицина эм биз» биригиуге Моллаланы Зарема башчылыкъ этгенли 16 жыл болады. Хар устазныча, аны да кесини муратлары бардыла. Ол чертгенича, эм башы окъуучулагъа сейир чыгъармачылыкъ, излем ишлени бардырыргъа, хунерликлерин кёргюзтюрге онгла къурауду, ала сайлагъан усталыкъларын, медицинаны сюерча, саулукълу жашау бардырыргъа итинирча этергеди. 

Анатолий ТЕМИРОВ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.