Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгендиле. Анга аталып къууанчлы ингир болгъанды. Анда сабийле отчёт концертлерин да кёргюзтгендиле. 
Байрамгъа келгенле элни маданият къаласына кирген жерде къолдан усталаны, суратчыланы ишлеринден къуралгъан аламат кёрмючге эс бурмай къалмагъандыла. 
Къууанчлы ингир а жерлешибиз, генерал-лейтенант, Псков областьда сюд приставланы департаментини таматасы Николай Морозовну «Нальчикде, туугъан жеримде тюбеширбиз» деген жырына жарашдырылгъан видеоролик  бла башланнганды. Аны автор кеси жырлагъанды.
Андан сора байрамны бардыргъан жырчыбыз Гергъокъаланы Халимат жаш артистлени сахнагъа чакъыргъанды. Аланы кими жырда, кими тепсеуде, кими музыкалы инструментле согъууда усталыкъларын кёргюзтгендиле. Къызчыкъладан къуралгъан хорну биргесине чыкъгъан Къулийланы Зауур «Мени Хасаниям» деген жырны айтханда, залда олтургъанла, аны асыры жаратханларындан, ёрге туруп, къарс къакъгъандыла. Къалабекланы Магомет да «Кубачы тепсеую» бла эллилени ыразы этгенди.
Театр искусствону бёлюмюнде юйреннгенлени «Золушка» жомакъдан сахна оюнларына да келгенле сюйюп къарагъандыла. Хасаниячыла ингилиз тилде шатык сёлешген къызлагъа бла жашлагъа да къарсла бла ыразылыкъларын билдиргендиле. 
Концертни кезиуюнде къабыргъадагъы уллу экранда искусстволаны школун бошагъан эмда аны 1-чи бла 2-чи классларында окъугъан жаш художниклени ишлери кёргюзтюлгендиле. Аланы араларында сабий суратланы IV халкъла аралы конкурсунда, «Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъы», «Мир космоса» деген эм башха  конкурслада хорлагъанла болгъанлары бла ёхтемленирчады.
Байрамны бютюн жарыкъ, эсде къалырча этиуге уа белгили артистлерибиз Гергъокъаланы Халимат, Жуболаны Жамболат, Жашыуланы Башир, Холамханланы Къайсын, Иттийланы Алий, Башийланы Фатимат да кеслерини юлюшлерин къошхандыла.
Ол кюн хунерли сабийлеге, аланы устазларына да кёп ариу сёзле айтылгъандыла. Аланы Хасанияны администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын, Маданият юйню директору Геляланы Рустам, Нальчикде музыкалы школну директору Ирина Агнезова, филиалны таматасы Хозаланы Марзият, 16-чы номерли орта школну директору Чочайланы Люба, Николай Морозовну анасы Люба да алгъышлагъандыла.
Хасанияны филиалы ишлеген онбеш жылны ичинде кёп сабийлени фахмуларын ачыкълаугъа себеплик этген Ирина Агнезова уа мындан ары да школ жетишимли ишлеригине, андан дагъыда кёп хунерлиле чыгъарыкъларына ышаннганын чертип айтханды. Ызы бла сахнагъа чыкъгъанла бары да сабийлеге, аланы юйретгенлеге да грамотала, бюсюреу къагъытла, дипломла да бергендиле. 
Хасанияны Маданият къаласына тынгылы ремонт этилгенли, бу отчёт концерт биринчиди. Зал айбатды, жангы, жумушакъ шинтикле, сахнада экибетли ариу жабыула, полда адам атлагъанда тауушсуз болурча кюйюз да кёзге бек хычыуун кёрюнедиле. КъМР-ни Культура министерствосуну, Нальчик шахарны культура департаментини хайырындан Маданият юй  кёп жангы музыкалы инструментле бла жалчытылгъанды.

Далхатланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.