Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилликди. Бюгюнлюкде ишле Бабугент, Тёбен Чегем, Хушто-Сырт, Кёнделен, Урух, Ново-Ивановское, Интернациональное, Анзорей, Жемтала эм Экинчи Чегем элледе барадыла. Саулай жангыртыллыкъ жолланы узунлугъу 18,3 километрге жетеди. Сёз ючюн, былтыр бла тенглешдиргенде, тёрт элде юч километр жангыртылгъан эди. Ол себепден программаны кенгертиле баргъанын ахшы жетишимге санаргъа боллукъду.  
Бабугентде Тогъуза улу атлы орамда игилендириу  ишле къыстау барадыла. Аны чеклеринде жолну 630 метр чакълысы мардалагъа келиширча этилликди. Жолгъа жыйырма жылдан бери тынгылы къаралмагъанды. Мында бир къауум социал учреждение орналгъанлары ючюн, элни жамауатына эм къонакълагъа да алада терк-терк болургъа тюшеди.  
План бла белгиленнген жумушла тынгылы эм болжалларындан кеч къалмай тамамланыр ючюн Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан аланы энчи контрольда тутады. Ол бу кюнледе объектде болуп, андагъы болум бла да шагъырейленнгенди.  
Бюгюнлюкде жолчула, эски асфальтны кетерип, жауун суу саркъырыкъ быргъыланы жарашдырып, жолну мурдорун кенгертип, кючлеп башлагъандыла. 
Планнга кёре, объект быйыл июнь айгъа хайырланыргъа берирге керекди. 
Аны бла бирге «Къоркъуусуз эм тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде Жемталаны Ленин атлы орамына да  тынгылы ремонт этиледи. Мында социал магъаналы объектле: администрацияны юйю, амбулатория, школ эм сабий сад орналадыла. 
Подряд организацияны келечилери, жауун суула саркъгъан системаны жангыртып, кёпюрге ремонт этип, жолну мурдорун да кючлеп, асфальт жайып башлагъандыла. Ызы бла жорукъланы билдирген ызла тартыллыкъдыла эм белгиле салыныкъдыла.  
Элни таматасы Артур Дохов айтханнга кёре, игилендириу ишле 5,5 километр чакълы бир жолда тынгылы эм болжалдан кеч къалмай тамамланыллыкъдыла. Объект жайгъа хазыр болургъа керекди.  
Саулай алып айтханда, сагъынылгъан элледе жолланы быйыл биринчи сентябрьге дери тапландырыргъа тийишлидиле. 

Магометланы
 Сулейман. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.