Донбассха кезиулю болушлукъ ашырылгъанды

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, #Биз биргебиз жандауурлукъ акцияны чеклеринде, волонтёрла бла бирге Донбассха тоннадан аслам гуманитар болушлукъ ашыргъанды. 
Аны ОНФ-ну штабында бир айдан артыкъ жыяргъа тюшгенди. Хар замандача, ала кёбюсюнде аш-суу эм гигиена керекледиле. Жандауурлукъ акциягъа уллу кёллю болмагъан жерлешлерибиз, организацияла, Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну окъуучулары эм башхала да къатышхандыла. 
Жамауатчыла адамла келтирген затланы къагъыт орунлагъа салып жарашдыргъандыла. Алгъаракълада гуманитар болушлукъну бир кесегин «Радуга» социал-реабилитация арада тургъан донбассчы сабийлеге бергендиле. Ала китаплагъа, илляулагъа, татлы-ашарыкъла бла суулагъа эм башха затлагъа да бек къууаннгандыла. 
ОНФ-ну келечилери гуманитар болушлукъну Шимал Осетиядан коллегалары бла бирге Дондагъы Ростов областьда  арагъа жибергендиле. Мында регионладан келтирилген продуктланы бла товарланы къачхынчылыкъны сынаргъа тюшгенлеге эм жашау журтларын къоялмай къыйын болумда жашагъанлагъа юлешедиле. 
- Бу жол Шимал Осетиядан коллегаларыбызгъа къошулуп, Къабарты-Малкъарны атындан бир тоннадан аслам жюк ашыргъанбыз. Бусагъатда бизни республикада да бардыла биринчи керек болгъан товарла бла къытлыкъ сынагъанла. Алагъа да къолубуздан келгенича себеплик этерге борчлубуз. Аны бла байламлы бюгюнлюкде да жыйылыуну тохтатмагъанбыз. Жандауурлукъгъа ким сюйсе да къошулургъа, аш-суу неда кийим келтирирге боллукъду, - дейди ОНФ-ну келечиси Ислам Макоев.

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.07.2022 - 10:04

Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

06.07.2022 - 10:03

Тарыхны жолу юзюлмейди, алда кёп жумушла сакълайдыла

«Малкъар халкъны 1944-1957 жыллада саясат репрессиялада жоюлгъанларына аталгъан мемориал» биз барыбыз да жыйылып, сюргюнде ёлгенлерибизни эсгерген сыйлы жерибизди.

06.07.2022 - 10:00

Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла.

06.07.2022 - 09:59

Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла.

05.07.2022 - 09:57

Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды.