Тхыдэр зыщагъэгъупщэркъым

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэ­рырикъум теухуауэ. Ар къызэригъэпэщащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ. Абы ирагъэблэгъащ КъБКъУ-м и педколледжым и студентхэр.

ЗэIущIэм хэтахэр хагъэгъуэзащ абы щагъэува дапхъэм телъа тхылъхэм. ­Зауэм и лъэужьхэр къызыхэщ «БлэкIа илъэсхэм я фэеплъ нэху» гъэлъэгъуэ­ныгъэр Iыхьищу зэхагъэуват: «Тхыдэм и дерсхэр», «Щикъухьащ адыгэр дунеи­жьым», «Кавказ зауэр художественнэ тхыгъэхэм къызэрыхэщыжыр». ЗэрыгурыIуэгъуэщи, лэжьыгъэхэм къыщыгъэлъэгъуэжащ илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм лъэпкъым къы­щытепсыха гузэвэгъуэр. Псом хуэмыдэу кърихьэлIахэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ дагъыстэн тхыдэдж Касумов Алий и ­«Геноцид адыгов», «Разные судьбы» тхылъхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым ­Гу­ма­нитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институтым архив дэфтэрхэр зи лъабжьэу зэхуихьэсыжа тхыгъэхэр, адыгэхэр щыпсэу щIыналъэмрэ лъэпкъымрэ ­теухуауэ зыплъыхьакIуэхэм я нэкIэ ялъагъуу ятхыжа тхылъхэр. Зэхуэсахэр теп­сэлъыхьащ МафIэдз Сэрэбий и «Гъыбзэ хуэфащэт», «Мыщэ лъэбжьанэ», МэшбащIэ Исхьэкъ и «Жернова» романхэм, Къандур Мухьэдин и «Кавказ. Балканс­кая история» трилогием, Потт Василий томитху хъу и лэжьыгъэхэм, нэгъуэщI тхакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа художественнэ тхыгъэхэм Кавказ зауэр къызэрыхэщыжым. 
ЗэIущIэм хэтахэм я псалъэм къыхагъэщащ Кавказ зауэм ипэкIэ адыгэхэр щIыналъэ куэдым япыщIауэ, къацIыхуу зэрыщытар, илъэсищэм ­щIигъукIэ ­гуащIэу екIуэкIа зауэм щы­гъуэ щыIа узыфэхэм я зэранкIэ ди лъэпкъым хэ­щIыныгъэшхуэ зэригъуэтар, нэгъуэщI куэди. Зи бжыгъэкIэ мелуаным нэс лъэп­къым щыщу къэнар зы мащIэт:           хэт яукIащ е хы ФIыцIэм хэкIуэдащ, хэ­-ти мэжэщIалIагъэмрэ уз бзаджэмрэ яхьащ, зи псэр Тыркум нэзыхьэсахэми            «хэ­хэс» цIэр нобэр къыздэсым зэрахьэу къокIуэкI. Хэкум ирамыхуу, зэтрамыукIэу иджыри къэс я щIыпIэм ирагъэсыжа­-мэ, адыгэхэм я бжыгъэр мелуани 10-м щIигъунут, сыту жыпIэмэ мамыру псэууэ зи щIыналъэ исыж лъэпкъым апхуэдэ зыужьыныгъэ егъуэт, ар гъащIэм хабзэу къыдокIуэкI. 
Зэхыхьэм ирагъэблэгъа ныбжьы­щIэхэм лъэпкъ фащэр екIуу ящыгъыу, гъэхуауэ къеджащ Кавказ зауэм теухуа усэхэм. Абыхэм къахэщт Кавказ зауэм къулейсызыгъэу, гуIэгъуэу, на­сы­пын­шагъэу, нэщхъеягъуэу лъэпкъым къыхуихьар. КъБКъУ-м и педколле­джым и унафэщIым и къуэдзэ Ансокъуэ Зали­нэрэ филологие щIэныгъэхэмкIэ я кандидат, егъэджакIуэ Пэщол Сакимэрэ зэIущIэм хэта я гъэсэнхэр къыхураджащ лъэпкъ тхыдэр зыщамыгъэ­гъуп­щэну, абы дерс къыхахыну. 

Тхыгъэри сурэтри
ТЕКIУЖЬ  Заретэ ейщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.