Кинокавказ - 2022 гъэ

Иджыблагъэ Налшык ще­кIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр. Ар ­ГъуазджэхэмкIэ Кавказ ­Ищхъэрэ къэрал институтымрэ УФ-м Щэнхаб­зэмкIэ министерствэмрэ ­къы­зэ­рагъэпэщащ. Абы­-хэм ­защIигъэкъуащ «Arena one» продюсер IуэхущIапIэ иным.

Накъыгъэм и 18-м ­фес­тивалыр къызэIуихащ ­КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. Мыпхуэдэ зэхыхьэхэм кинор фIыуэ зылъагъу, хэзы­щIыкI цIыху нэхъыбэ къешэ­лIэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр жиIащ  абы. 
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жа­натаев Сэлим кинофести­валым и къызэгъэпэща­кIуэ­хэмрэ режиссёр ныбжьы­щIэхэмрэ адэкIи заужьыну ­ехъуэхъури, щхьэж къихьыну увыпIэм емылъытауэ, мы Iуэхум зэрыхэтам иригушхуэну къыхуриджащ.
Къызэхуэсахэм фIэхъус пса­лъэкIэ захуигъэзащ Гъуаз­­джэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и унафэщI Рахаев Анатолий. 
ВГИК-м режиссурэмрэ киномкIэ и курсхэм я унафэщI, къэпщытакIуэ гупым я тхьэмадэ Калинин Виталий Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр къызэ­ры­зэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ ди республикэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ. 
- Сэ сызэреплъымкIэ, фес­тивалым псэщIэ къыхыхьащ, ипэкIэ щыIахэм зыкIи емыщхь кинемотографие зэ­рагъэпэщащ. АдэкIи зиужьыну си гуапэщ! - жиIащ абы.
ЩIалэгъуалэ фестивалыр иджы ещанэу йокIуэкI, кIуэ пэтми хохъуэ абы къыхыхьэм я бжыгъэм. Псалъэм папщIэ, 2018 гъэм цIыху 35-рэщ хэ­тар, къыкIэлъыкIуэм - 170-рэ. Мы илъэсым щIыналъэ 57-м, къэ­рал 17-м къикIыу лэжьыгъэ 360-рэ къагъэ­хьащ.
КIэух Iыхьэм хэтыну лэ­жьыгъэ 44-рэ къыхахащ (ахэр УФ-м и хэгъэгу 13-м, Къэзэхъстаным, Уз­бекис­та­ным, Къыргъызым щыщ­хэм яйщ). 
Фестивалым и япэ махуэр ягъэдэхащ ди республикэм и артист цIэрыIуэхэу Бэчхэ Азэ­мэтрэ Ренатэрэ, Теппеев Алим, Созаевэ Натэ сымэ, «Ритмы Кавказа», «Кавказ», «Балкария», «Шагъдий» къэфакIуэ гупхэм. 
Абы яужь «Сайти - сын Зоу­лы» фильм гъэщIэгъуэным и режиссёр Амерханов Амур къызэхуэсахэр IуагъэщIащ. 
Зэпеуэм щымыщу ягъэлъэгъуащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим къызэралъхурэ илъэси 110-рэ зэ­рырикъум ирихьэлIэу ягъэ­хьэзыра «Пока огонь пылает в очаге» фильмыр, режис­сёрыр Гуреев Максимщ.
НыбжьыщIэхэм я лэжьыгъэ 12 утыку кърахьащ а махуэм.
Накъыгъэм и 19-м «Восток» киногъэлъэгъуапIэм щыхэп­лъащ зэпеуэм къагъэхьа лэ­жьыгъэхэм. Абдеж къыщызэ­рагъэпэща пресс-конференцым ди къэралым щытрах кинор зыхуэдэм, а гъуазджэ лIэу­жьыгъуэм зэрызиужьым, зэпеуэм къагъэхьа лэжьыгъэхэм теухуауэ журналистхэм ягъэхьэзыра упщIэхэм жэуап щратащ къэпщытакIуэ гупым хэтхэм.
- КъБР-р къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэси 100 щрикъу илъэсым мы фестивалыр ­зэ­редгъэкIуэкIым мыхьэнэшхуэ иIэщ. КъызэрымыкIуэу дахэу къызэIуахащ ар, ауэ, дапщэщи хуэдэу, къэпщы­такIуэ гупым къалэн гугъу ­къапэщылъщ, - жиIащ Ра­хаев Анатолий. - Бжьы­-              хьэм инс­титутым къыщы­зэ­Iутхынущ ­кинофильмхэм я макъ, нэху зэрытраухуэ Iэмэ­псы­мэ зэпэщ­хэмкIэ зэщIэу­зэда ­центр. Фестивалым хэтхэм абы зыхуагъазэмэ, кино техыным я зэфIэкI щеп­лъыну Iэмал ягъуэтынущ.
Зэпеуэм къагъэхьа лэжьыгъэхэм теухуауэ къэпсэлъащ къэпщытакIуэ гупым я тхьэмадэ, доцент, ВГИК-м режиссурэмкIэ, киномрэ телевиденэмрэкIэ и курсхэм я унафэщI Калинин Виталий.
- Си студентхэм езгъэлъэгъунущ зэпеуэм къагъэхьа фильмхэм щыщ куэд. Мыбы щызэхуашэса щIалэгъуалэм я лэжьыгъэр ягъэлъэгъуэну, пхагъэкIыну Iэмал гъуэзэджэ яIэщ, - жиIащ абы.
«OneLightStudio» кинокомпанием и генеральнэ уна­фэщI Ерокъуэ Бишер Iуэхум и зэхэублакIуэхэм, Гъуазджэ­хэмкIэ институтым и уна­фэщIым, волонтёрхэм фIы­щIэ яхуищIащ. 
ЕтIуанэ махуэм «Игровые короткометражные филь­-мы» унэтIыныгъэм хиубыдэ­хэм еп­лъа иужькIэ, къэп­щы­такIуэ гупым я тхьэмадэ Калинин Виталий я гъусэу абыхэм теп­сэлъыхьыжащ. 
Шэджагъуэ нэужьым ягъэ­лъэгъуащ «Короткометражные анимационные филь­мы», «Социальные видеоролики» лIэужьыгъуэм хыхьэ фильмхэр.
Кином нобэрей гъащIэм щиубыд увыпIэмрэ абы и къэкIуэнумрэ теухуауэ щытащ Калинин Виталий иригъэкIуэкIа лекцэр.
ТхакIуэ, сценарист, редактор, Урысейм и Литератор­-хэм я зэгухьэныгъэм и къу­дамэм и унафэщI Чекмаев Сергей кино тезыхыну щIэ­хъуэпс щIалэгъуалэм къы­щыщIадзапхъэм, хэкIы­пIэ­хэм теухуауэ къэпсэлъащ. 
Саралъп Мадинэ и Арт-центрым щызэпкърахащ Селин Павел и «Буров и Буров» фильмыр. Ар езыгъэкIуэкIар режиссёр, киновед, тхыдэр и лъабжьэу фильм гъэщIэ­гъуэнхэр тезыха Черджиевэ Индирэщ.
ТхакIуэ цIэрыIуэ Гравицкий Алексей иджырей се­риалхэр зэрытрахым щы­гъуазэ ищIащ къызэхуэсахэр.
ЕтIуанэ махуэм и кIэухым къэпщытакIуэ гупымрэ зэ­пеуэм хэтхэмрэ фестивалым къагъэхьа лэжьыгъэхэм, кинемотографием зэрызиу­жьы­ну щIыкIэм тепсэ­лъы­хьащ.
Кавказ Ищхъэрэ щIалэ­гъуалэ зэхыхьэм и кIэух Iыхьэр (ещанэ махуэр) Iуащ­хьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIащ.
КъэпщытакIуэхэр зыхэплъа лэжьыгъэ 44-м ящыщу ­фильм нэхъыфIу къалъытащ: «Аламан»  (режиссёрыр Ильгиз-Шернияз Тунрсунбек уулущ - Къыргъызстан), «Род­ченко» (Батурин Иван - Санкт-Петербург), «Песни Се­вера» (Подберезных Надеждэ - Санкт-Петербург), «Без преград» (Арипханов Асламбек - Шэшэн Республикэ), «Я не трус» (Пантин Павел - Санкт-Петербург), «На шёлковом пути» (Назаров Шерзод - Узбекистан), «Гильза» (Абдрашитовэ Динарэ - Уфа), «Девушка и облако» (Холиковэ Шокирэ - Узбекистан), «Холодает» (Рузановэ Дарье -  Нижний Новгород), «Не инвалид» (Агаев Шамиль - Шэшэн Республикэ), «Я ­здесь» (Битаровэ Ангелинэ - Осетие Щхъэрэ - Алание), «Зарядка» (Ивановэ Дарье - Чуваш Республикэ).
Зэпеуэм щытекIуахэм ­АМЕДИА киностудие цIэ­рыIуэм фильм щытрахыну хуит зыщI тхылъ иратащ.
Фестивалым и продю­серхэу Челикин Артёмрэ ­Ажэгъуей Заринэрэ жаIащ (ГъуазджэхэмкIэ Кавказ ­Ищхъэрэ институтым щеджащ) режиссёр ныбжьы­щIэхэм я къэухьым зиужьы­нымкIэ, дяпэкIэ нэхъыбэжым тегушхуэнымкIэ мы зэхыхьэр къызэрымыкIуэу зэрыщ­хьэ­пэр.  

Щомахуэ Залинэ.

Сурэтхэр  Къарей
Элинэ  трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.