«БЭРБЭЧ ЕДЖЭНЫГЪЭХЭР-2022»

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэм папщIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Бэрбэч еджэныгъэхэр-2022» щIэнIуатэм и лэжьыгъэр дыгъуасэ зэфIэкIащ.
Къыхэгъэщын хуейщ КъБКъУ-м и жылагъуэ-гуманитар институтым щIэнIуатэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100, КъБКъУ-р къызэрыунэхурэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу зэрызэхашар. Абы къищынэмыщIауэ, щIэнIуатэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и лэжьыгъэр бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ, 1967 - 1990 гъэхэм кафедрэм и унафэщIу лэжьа Урыс Хьэталий и фэеплъу екIуэкIащ.
Мы конференцэр илъэс куэд щIауэ къызэрагъэпэщ, мыхьэнэшхуэ зрат щIэныгъэ Iуэхугъуэшхуэщ. Мы гъэм абы зэришэлIащ студент 900-м щIигъу, лэжьыгъэр щекIуэкIащ къудамэ I4-м. Студентхэм утыку кърахьа щIэныгъэ лэжьыгъэхэр теухуат адыгэбзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ, балъкъэрыбзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ, урыс икIи хамэ къэрал литературэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ, Урысейм и тхыдэм, хамэ къэралыбзэхэм, лъэпкъ хабзэхэмрэ философиемрэ.
КъБКъУ-м и жылагъуэ-гуманитар институтым и унафэщIым и къуэдзэ Геграев Хьэчим къызэрыхигъэщамкIэ, щIэнIуатэм и лэжьыгъэм къыхыхьэ ныбжьыщIэхэм я бжыгъэм илъэс къэс къыхохъуэ. «Дэ нэхъыбэу дызыгъэгушхуэр студентхэм ирагъэкIуэкI щIэныгъэ лэжьыгъэр ауэ сытми щIэнIуатэм и хьэтыркIэ ягъэхьэзыр къудей мыхъуу, ар нэсу зэпкърахыу, абы иужькIэ нэхъ куууэ телэжьыхьын, лэжьыгъэшхуэр кърагъэкIын гуращэ яIэу зэрыбгъэдыхьэрщ. Ди щIэнIуатэр иджыри къыздэсым институт кIуэцI Iуэхуу къекIуэкIамэ, абы иджы къыхохьэ гуманитар щIэныгъэхэм зыкIи емыпха къудамэхэм щеджэхэр, уеблэмэ къытхуокIуэ абыхэм я ныбжьэгъухэр, Iыхьлыхэр. ЖыпIэнуращи, ныбжьыщIэхэм я щIэныгъэ зэIущIэр зэIуха икIи убгъуа мэхъу».
ЩIэнIуатэм къыщыхэжаныкIахэм, зи лэжьыгъэр нэхъ купщафIэу къалъытахэм къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэгуапэ тхылъхэр иратынущ, ягъэфIэнущ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.07.2022 - 10:32

«ВАГЪУЭ ЦIЫКIУМ» И ИЛЪЭСИПЩI ГЪУЭГУАНЭ

Музыкэ театрым щагъэ­лъэ­пIащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къа­фэхэмкIэ щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» и сабий ансамблыр (художественнэ уна­фэ­щIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ

06.07.2022 - 09:30

АСЛЪЭН АХЬМЭД: УЗЫНШАГЪЭР ЗЭРЫФХЪУМЭНЫМ ФЫХУЩIЭКЪУ

Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм пэрытхэр сыт хуэдэ зэманми ялъытэу, пщIэ хуащIу къекIуэкIащ, медицинэм цIыху гъащIэм щиIэ мыхьэнэр къыпхуэмылъытэным хуэдэщи.

06.07.2022 - 09:28

ЗЫ МАХУЭМ ЕГЪЭДЖАКIУЭ УХЪУФЫНУКЪЫМ

Хьэжнэгъуей ФатIимэ и анэшхуэм (Пщыунэ ФатIимэт пэщIэдзэ классхэм щIэсхэр илъэс куэдкIэ иригъэджащ) и деж къыщыщIэдзауэ егъэджакIуэ IэщIагъэр унагъуэм къадогъуэгурыкIуэ.

06.07.2022 - 09:28

САУГЪЭТ НЭХЪЫЩХЬЭХЭР ЗЫIЭРАГЪЫХЬЭ

Севастополь къалэм дзюдомкIэ и федерацэм и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIа урысейпсо зэхьэзэхуэ мы махуэхэм екIуэкIащ.

05.07.2022 - 09:26

РЕСПУБЛИКЭМ И ЮБИЛЕЙМ ИРИХЬЭЛIЭУ

Бахъсэн къалэ дэт «Юность» стадионым щекIуэкIуэкIащ «Юг-2022» 2010-2011 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм регбимкIэ академием и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ.