БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда, Афганистанда, Сирияда эм башха жерледе къазауатлада жан берген аскерчилерибизни эсгериудю, алагъа хурмет этиудю.

Акция Кёнделенни Энейланы Тимурну атын жюрютген орта школда башланнганды, аны къууанчлы халда ачылыууна Элбрус районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман, Россейни Жигитлери Аркадий Корольков бла Анатолий Коныркин, ФСБ-ны отставкада генерал-лейтенанты Аттоланы Борис, Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эм право низамны сакълаучу органланы Нальчикде шахар советлерини башчысы Абдуллаланы Мустафа, Аскерчилени аналарыны комитетини регион бёлюмюню таматасы Жанна Луева, запасда офицерлени биригиулерини «Мегапир» миллет ассоциацияларыны республикада башчысы Атайланы Жашарбек эм башхала къатышхандыла. Анда айтылгъаныча, патриот акцияны къураучу комитети ёлген батырланы юслеринден материалланы эм аланы жууукъларын табыу бла байламлы уллу иш тамамлагъанды.  

Жангыз Кёнделенден фронтха 1500 адам кетгендиле, аладан 800 анда ёлгендиле. Жыйылгъанла мектепни устазларына эм директору Атмырзаланы Мухтаргъа 1941–1945 жыллада урушда эм башха къазауатлада ёлген элчилени эсде тутуугъа салгъан къыйынлары ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле. Акциягъа чакъырылгъан къонакълагъа – аскерчилени аналары Жанатайланы Хорасанны, Текуланы Саниятны, Шекерланы Хадизатны туудукъларына – Тёппеланы Исмайыл, Текуланы Рашит, Шекерланы Аныуар – Жигитлени россейли ассоциацияларыны сыйлы грамоталары, майдалла эм багъалы саугъала берилгендиле.  

Бюгюн да Ата журтларыны аллында борчларын толтура ёлген уланланы аналарыны жюреклерин ачыу къысады. Юлгюге Татталаны Маринаны къадары келтирилгенди. Аны жашы Заурну мураты аскерчи болургъа эди, школну бошагъанлай, ол 2014 жылда Санкт-Петербургда армияны генералы А.В. Хрулёвну атын жюрютген аскер академиягъа киргенди. Анда да иги окъугъанды, билим алыуда эм спортда болдургъан жетишимлери ючюн командованиядан ыразылыкъ къагъытла эм грамотала бла кёп кере саугъаланнганды. Академияны тауусханлай, къуллугъун андан ары бардырыргъа аны Екатеринбургга Ара аскер округга жибергендиле, анда да жигер жаш болжалдан алгъа тамата лейтенант чынны алгъанды. 2017 жылда Заурну Сириягъа ийгендиле, анда къазауатны кезиуюнде ол жаралы болгъанды, жарсыугъа, аны жашауун сакъларгъа онг чыкъмагъанды. Аскерчи борчун толтура кёргюзтген жигитлиги эм батырлыгъы ючюн Заур ёлгенинден сора Кишиликни ордени бла саугъаланнганды.

Акцияны чегинде Аркадий Корольков бла Анатолий Коныркин Кёнделенни администрациясыны башчысы Атмырзаланы Марат бла Украинада энчи операцияда ёлген аскерчиле Бачиланы Алимни бла Балаланы Муратны юйюрлерин жокълагъандыла, аланы ата-аналарына огъурлу, Ата журт ючюн къоркъа билмеген, жигит жашланы ёсдюргенлери ючюн хурмет этгендиле. Афганистанны эсгергенде, Кёнделенден ары 22 адам кетгендиле. Ол аскерчилени асламысыны жашлары бардыла, ала да, аталарыны ызлары бла бара, Россейни Сауутланнган кючлеринде къуллукъ этедиле. Ассоциацияны келечилери Афганистанда къазауатны ветеранларын да грамотала бла белгилегендиле.

Жаш патриотланы «Юнармиягъа» алыу церемония да къууанчлы халда ётгенди. Атайланы Жашарбек, аланы алгъышлай, Ата журтубузну чынтты патриотлары болурларына, ата-бабаларыбызны ахшы тёрелерин андан ары бардырырларына ийнаннганын билдиргенди.

Ахырында Ата журтларыны аллында кертичиликлери, элни ветеранларыны юсюнден тарыхны сакълаугъа этген къошумчулукълары ючюн ыразылыкъ къагъытла Атмырзаланы Маратха бла школну директоруна берилгендиле.

АХМАТЛАНЫ Магомет, Анатолий ТЕМИРОВ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м