БИТИМЧИЛИКДЕ УРУННГАНЛАНЫ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну битимчилик, механизация, химизация эмда битимлени къоруулау департаментини башчысы Роман Некрасов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Ол мында битимчилик мюлклени башчылары эмда къырал власть органланы келечилери бла тюбешгенди. Жыйылыугъа регионну эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды. Ушакъ бу бёлюмню айнытыуну юсюнден баргъанды, дегендиле министерствону пресс-службасында.

Роман Некрасов айтханыча, бизни республика битимчиликни кёп жаны бла жаланда СКФО-да угъай, саулай къыралда окъуна алчы регионнга саналады. Жемишле, наныкъла жыйыуда аны жетишимлери игидиле, дегенди, мирзеуден а былтыр бир миллиондан аслам тонна окъуна жыйылгъанын белгилегенди.

Жыйылыуда урлукъ себиу иш къалай баргъаныны, семиртгичле, отлукъ, техника бла жалчытыуну, къырал болушлукъ бериуню юсюнден да сёлешиннгенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.