ХОРЛАГЪАН СПОРЧТУЛАГЪА – ЫСПАС СЁЗЛЕ, АХШЫ ТЕЖЕУЛЕ ДА

 Республиканы Спорт министерствосунда Россейни ММА-дан биринчилигине хорлагъан жаш спортчула бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысыны орунбасары Аналаны Аслан бардыргъанды. 
Аналаны Аслан спортчуланы, аланы тренерлери Руслан Шухостановну бла Алим Мешевни, регионну къатыш единоборстволадан федерациясыны президенти Залим Пшуковну эришиуледе жетишимлери бла алгъышлагъанды эм мындан арысында да хорламлы болурларын тежегенди.
 Тренер, «ФайтЗона» спорт клубну директору Алим Мешев а аланы алда къаллай турнирле сакълагъанларыны, хазырланыу къалай баргъаныны юсюнден билдиргенди.

 Эсигизге салайыкъ, эришиу Омскда ётген эди, анда Аппайланы Амир (57 кг), хорлап, Россейни жыйымдыкъ командасына киргенди, Тамерлан Кармоков (32 кг) бла Имран Мансуров (57 кг) доммакъ майдалланы алгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.