ПРОХЛАДНА РАЙОНДА АВАРИЯГЪА ТЮШГЕН ЮЧ САБИЙ КЪЫЙЫН БОЛУМДАДЫ

Прохладна районда Учебное элни къатында гитче автобусда бара тургъанлай авариягъа тюшген сабийлени ючюсю къыйын болумдадыла, аланы реанимациягъа кёчюргендиле. Аны юсюнден КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосу билдиргенди.  

Шёндю медицина учреждениялада сегиз адам къалады, аладан алтысы сабийледиле, экиси абаданладыла. Бюгюнлюкде юч сабий къыйын болумда реанимация бёлюмде жатадыла.

Республикалы сабий больницагъа тюрлю-тюрлю жаралары бла тёрт сабийни кёчюргендиле. Аладан он жылы толгъан жашчыкъ бла беш жыллыкъ къызчыкъ къыйын болумдадыла.

 Больницаны келечилери билдиргеннге кёре, аланы жашауларына къоркъуу жокъду. Авариягъа тюшгенлени юсюнден битеу билдириуле   телемедицина консультацияла этерге федеральный арагъа жиберилгендиле. Тамбла эртденликде консилиум бардырыллыкъды, андан ары багъыуну къалай этерге кереклиси тохташдырыллыкъды. 

Юч адамны, ол санда эки абадан бла бир сабий Республикалы клиникалы больницаны травматология бёлюмюне кёчюрюлгенди. Жети айы болгъан къагъанакъ къыйын болумдады. Аварияда жаралы болгъанла 1968, 2000, 2005, 2009 эм 2022   жыллада туугъанладыла,  алагъа адамны къыйнарча жарала тюшмегендиле.

Газетни электрон версиясында  билдиргенибизча, аварияда ачыгъанланы барысында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов барып кёргенди. Врачла алагъа креклисича медицина болушлукъну бередиле.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.