ДЗЮДОМ И ЗЫУЖЬЫГЪЭМ ХУЭУНЭТIАУЭ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм ирихьэлIащ Урысейм ДзюдомкIэ и федерацэм и вице-президент Соловейчик Сергей, «РЖД» ОАО-м корпоратив зэпыщIэныгъэхэмкIэ и департаментым и унафэщIым и япэ къуэдзэ Гуц Андрей, «Локомотив» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и къуэдзэ Джэданэ Алим, «Локомотив» дзюдо клубым и президент Бабыгуей Аслъэн, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Джэданэ Залым сымэ. 
Муниципальнэ къудамэхэм, «РЖД»-м и унафэщIхэм, дзюдом зегъэужьынымкIэ «Локомотив» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэр яхэту спортсмен ныбжьыщIэхэм зыгъэсэныгъэхэр нэгъэсауэ ирагъэкIуэкIын папщIэ зыхуэныкъуэ псомкIи къызэрагъэпэщащ. 
Къызэхуэсахэм я псалъэм къыхэщащ IэмалыщIэ къызэIуахахэм я фIыгъэкIэ къыдэкIуэтей ныбжьыщIэм я спорт ехъулIэныгъэхэм хэхъуэну, чемпионыщIэхэмрэ спортсмен цIэрыIуэхэмрэ къэунэхуну зэрыщыгугъыр. 
 

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.