ХЬЭРЫЧЭТЫЩIЭ IЭНАТIЭМ И ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ ТЕПСЭЛЪЫХЬАЩ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым накъыгъэм и 16-м щекIуэкIынущ технологием епха щIалэгъуалэ хьэрычэтыщIэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм щытепсэлъыхь, къыпэщылъ Iуэхугъуэхэмрэ зыIууэ гугъуехьхэмрэ щызэпкърах зэIущIа зэIуха.

КъБКъУ-м къыхилъхьа жэрдэмыр къызэрызэрагъэпэщынур пэIудзауэщ, абы хэтыну, екIуэкI псалъэмакъым едэIуэну хуейхэр зэIущIэм зэрыхыхьэ хъуну щIыкIэр университетым и сайтым кърагъэувэнущ.
«Къэбэрдей-Балъкъэрым зыбжанэ лъандэрэ гулъытэ хэха щигъуэту зыщеужь щIалэгъуалэр нэхъыбэу зэпха технологие хьэрычэтыщIэ IэнатIэм. Езыр-езырурэ Iуэхум утIыпщауэ зиужь фIэкIа, иджыри къэс хабзэ гуэрым ар тетакъым, шэщIауэ зиужьынуми, Iэмалрэ утыкурэ иIакъым. Апхуэдэу щыт пэтми, IэнатIэм щIэупщIэ иIэщ, ди щIыпIэм зэрызыщиужьынум и нэщэнэ хъарзынэхэри долъагъу. Технологие хьэрычэтыщIэ IэнатIэм нобэкIэ иIэ щытыкIэмрэ абы игъуэтыну хъуну Iэмалхэмрэ зэдгъэпщэжщ икIи зэпэтлъытэжри, КъБКъУ-м деж ди щIыналъэм щыяпэу митап-утыкукIэ зэджэр къыщызэдгъэпэщыну тедухуащ. ЗэIущIэм къыдогъэблагъэ щIыналъэ къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, сатуущIэ IуэхущIапIэхэр, хьэрычэтыщIэхэр. Дапэплъэнущ хьэрычэтыщIэ зэгухьэныгъэхэм, технологие проектхэмрэ стартапхэмрэ елэжь гупхэм, еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ, технологием и Iэмалхэр гъащIэм хэпщэным и телъхьэ дэтхэнэми. ЗэIущIэр КъБКъУ-м гупсысэщIэхэмрэ IэмалыщIэхэмрэ уэршэрым хэту щызэпкърах и Центрым щекIуэкIынущ, пэIудза Iэмалхэмрэ гуп уэршэрымрэ щызэхэту», – жаIэ къызэгъэпэщакIуэхэм.
Зэхуэсым хэтыну хуейхэр КъБКъУ-м и сайтым зыщагъэнэхуа нэужь, цIыхухэр абы зэрыхыхьэну щIыкIэр дэтхэнэми я майл-хэщIапIэхэм хузэбграгъэхынущ.
КъБКъУ-м къызэригъэпэщ зэIущIэм щытепсэлъыхьынущ «КъэхутэныгъэщIэхэр» зи фIэщыгъэ стартап-студием и къызэIухыкIэ хъунум, университетым и жьауэм щIэтми, къэрал хабзэкIэ щхьэхуит, илэжьымрэ иригъэкIуэкI IуэхугъуэхэмкIэ жэуап зыхь IуэхущIапIэ щхьэхуэу щыт стартап-студие зэмылIэужьыгъуэхэр зэрызэхишэнум, технологием епха хьэрычэтыщIэ IэнатIэхэм ди щIыпIэм зэрызыщрагъэубгъуну щIыкIэхэм.
 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.