УРУШДА – БАТЫР, УРУНУУДА - ЖИГЕР

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны келечиси  Владимир Абаноков Уллу Ата журт урушну ветераны Хочуланы Магометни Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъанды.
 Хочуланы Бекмырзаны жашы Магомет 1923 жылны 15 июлюнда Чегем районну Думала элинде туугъанды. 1940 жылда жетижыллыкъ мектепни тауусханды, андан сора сют-товар фермада учётчик болуп ишлегенди. 1942 жылны 5 июнунда Къызыл Аскерге хауа-десант аскерледе къуллукъ этерге чакъырылгъанды. 1942 жылны сентябринден 1943 жылны майына дери Ленинградны тийресинде Шимал-Кюнбатыш фронтда 15-чи гвардия хауа-десант дивизияны  къауумунда ПТР-ни наводчиги болгъанды. Андан сора Ара фронтха тюшгенди, Орлов-Курск дугада Хочу улу ПТР-ни бёлюмюню командирине салыннганды. Августну ортасында жаралы болуп, Онега шахарда госпитальда багъылгъанды. Сау болгъанлай, 1943 жылны ноябринде Карельский фронтха стрелковый ротагъа сапёрланы бёлюмюне жибергендиле. Урушну ахырында Магомет Норвегияда Киркенес шахарда болгъанды, Хорламгъа Москвада тюбегенди.

Уллу Ата журт уруш бошалгъанлай, 1945 жылда октябрьде демобилизациядан сора, Алма-Атагъа келгенди – жууукъ-ахлулары кёчгюнчюлюкде ары тюшген эдиле. Ингирги школну тауусуп, Къазах къырал эл мюлк институтха киргенди, анда жетишимли окъугъанды, экинчи курсундан башлап Сталинни стипендиясын алгъанды. Институтдан сора фахмулу студентни аспирантурада къалыргъа чакъыргъандыла, алай ол ишлеп башларгъа сюйгенди. Урунуу жолун Свердловск районну Джамбул областыны «40 лет Октября» атлы колхозунда башлагъанды, бир жылдан а аны председателини орунбасары болгъанды. Билимге итиниулюгю, иш кёллюлюгю, жууаплылыгъы бла адамладан ыразылыкъ тапханды. 1974 жылда заочный халда окъуп экономика факультетни бла башчылыкъ этиу кадрланы хазырлау курсланы тауусханды, сора 1977 жылны июнуна дери тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлегенди. Ата журтха къайтханда, къарындашы Алий жашагъан элде - Яникойда орналгъанды. Анда Чегем районну эл мюлк-химия бёлюмюню план-производство жаны бла башчысы болгъанды.

 Урушда, урунууда да болдургъан жетишимлери ючюн Хочуланы Мухаммат кёп саугъала бла белгиленнгенди: Махтаулукъну ючюнчю даражалы ордени, Ата журт урушну экинчи даражалы ордени, Германияда хорлам ючюн майдал, 10 юбилей майдал, бет жарыкълы уруннганы ючюн майдал, грамотала, Заполярьяны къоруулау ючюн майдал.

 

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.