МЕДИКЛЕНИ ХУРМЕТЛЕРИН КЁРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.  Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Тёрели митинг Нальчик шахарны 1-чи номерли клиника больницасыны тийресинде   Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклеге аталгъан эсгертмени аллында ётгенди. Ол эки жыйырма жыл  мындан алгъада медицина ишчилени  ахчасына сюелтилиннгенди.

Жыйылыуну ача, Рустам Калибатов кёп жылланы ичинде ахшы тёрелени сакълай келгенлери ючюн  коллективге ыразылыгъын билдиргенди.  Къазауат баргъан  ачы жыллада врачланы жигитликлерини юсюнден хапарлагъанды. Ол санда Къабарты-Малкъардан фронтха жюзле бла врачла эм медсестрала кетгенлерин, ала жанларын-къанларын аямай  борчларын  толтургъанларын да билдиргенди. 

 Министр бюгюнлюкде да медиклени магъаналылыкъларын белгилегенди. 

- Хар кезиуню кесини жигити болады. Бюгюнлюкде аланы тизмесине коронавирус ауруугъа къажау тургъанлары ючюн таукел  медиклени санаргъа боллукъду.  Врачла, орта эм гитче медперсонал миллионла бла  саусузланы жашауларын сакълагъандыла.  Эки жылны ичинде медицина ишчиле уллу ауурлукъ бла ишлерге тюшедиле. Аны бла бирге бийик усталыкъларын эм иш кёллюлюклерин кёргюзте келедиле.  Бусагъатда да, Россейни аскерчилери къатышып,   Украинада энчи аскер операция бардырылгъан заманда бизни медиклерибиз тынгылы болушлукъ тапдыргъанлай турадыла. Кюн сайын аланы жигитликлерини юсюнден РФ-ни Къоруулау министерствосуну сводкаларында билдириледи  деп къошханды Рустам  Михайлович.

 Ызы бла  Рустам Калибатов 1-чи номерли клиника больницаны баш врачы  Анзор Кумышев эм башхала  да  мемориалгъа гюлле салгъандыла эм,  бир минутну шош сюелип, жоюлгъан коллегалырын эсгергендиле.

Эсге сала айтсакъ, шахарны  клиника больницасы республиканы эрттегили медицина учрежденияларындан бирине саналады. Ол урушну кезиуюнде Россейни Юг округунда эм уллу госпитальладан бири болуп тургъанды.  Мында мингле бла   жаралы аскерчиле саулукъларын кючлеп, ызларына стройгъа къайтхандыла. Ала аскер медиклеге  «сакълаучу мёлекле» дегендиле.

Санитарла бла медсестрала,  окъ тиерине къоркъмай, жаралыланы чыгъаргъандыла. Аллай кезиуледе  ёлгенле да аз болмагъандыла.   Батырлыкълары  ючюн 116 минг медик тюрлю-тюрлю орденле бла саугъаланнгандыла.  Аладан  50-си Совет Союзну Жигити атха тийишли болгъандыла,  19 -на уа  Махтаулукъну толу кавалерлери берилгенди.   

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.