НАЛЬЧИКНИ ОРАМЛАРЫ ЭМ ЖАЯУ ЖОЛЛАРЫ ТАПЛАНДЫРАДЫЛА

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

Аны юсюнден, ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре, Казбек Коков кесини телеграм-каналында хапарлагъанды. «Ленин атлы проспектде тротуарланы жангы баш къатларын хазырлау эм салыу иш къыстау барады. Республиканы баш орамыны жаяу жолларыны тийрелеринде 45 минг квадрат метр чакълы бирде плитка салынырыкъды. Ремонт ишлени чеклеринде юч проспектде ол 73 минг квадрат метр чакълы бирде салынырыкъды.

Жарыкълыкъны жалчытыу амалла да тапландырыладыла, «Таза кёк» программа жаны бла да ишле тамамланадыла, аны чеклеринде белгиленнген орамлада ток эм башха жипле жер тюбюне кёчюрюллюкдюле. Шогенцуков атлы проспектде инженер коммуникацияла жаны бла жумушла ахырына жетдириле турадыла. Асфальтобетонну биринчи къатлары жайылгъандыла. Къулий улу атлы проспектде да суу баргъан быргъы ызланы алышындырыу ахырына жете келеди», – деп айтылады билдириуде.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.