САБИЙ СПОРТНУ АЙНЫРЫНА КЪАЙГЪЫРЫП

РусГидро обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде СССР-ни спортуну устасы Александр Апшевни хурметине футболдан турнир болгъанды. Анга Нальчикден, Каспийскден, Владикавказдан, Новороссийскден бла Ставропольдан 7 футбол школну къауумлары къатышхандыла. Быйылгъы матчлада Владикавказны «Аланиясы» хорлагъанды. «Кюмюшню» Каспийскни «Динамосу» алгъанды, «доммакъгъа» уа Нальчикни А.Апшевни атын жюрютген школуну командасы тийишли болгъанды. Айырмалы болгъан спортчула эм хорлагъан команданы баш тренери Владимир Салбиев энчи саугъала бла белгиленнгендиле. Эм иги судьягъа Нальчикден Руслан Шекемов саналгъанды. Кеслерини саугъаларын Александр Апшевни жууукъ-ахлулары да хазырлагъандыла. РусГидрону юсюнден айтханда, ол сабий спортну айнытыугъа жыл дайым себеплик этеди. Быйыл да аны республикада бёлюмю Черек районну 1-чи номерли спорт школуну ырысхы-техника онгларын игилендириуге, Аушигерде спорт залны жангыртыугъа ахча бергенди, баскетболдан командабызгъа Россейни чемпионатына къатышырча кийимле алгъанды, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ байрамына аталгъан эришиулени къураргъа болушады.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.