НЫП ГЪЭФIЭЖ ПШЫХЬ

2010 гъэм, Адыгэ ныпыр зэрыщыIэрэ илъэси 180-рэ щри­къум ирихьэлIэу,  дауэдапщэ иращIэкIауэ щытащ. Абы щегъэ­жьауэ, илъэс къэс, мэлыжьыхьым и 25-м ныпым и махуэр лъэпкъым егъэлъапIэ.

Мы гъэми Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, ди лъэп­къэгъухэр щыпсэу щIыпIэхэм Адыгэ ныпым гуфIэ­гъуэ щращIэ­кIащ.
Налшык дэт Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ­ «Нарт хэку» хасэм къызэригъэпэща Iуэхугъуэр. Абы щагъэлъэ­гъуащ IэпэIэсэхэм я IэрыкI зэмылIэужьыгъуэхэр: пхъэцIычхэр, лъэпкъ тхыпхъэхэр зытет бгъэхэIухэр, матэхэр, пщэрылъхэмрэ Iэпщэ­хъухэмрэ, тхьэгъухэр, къэлътмакъ цIыкIухэр, чысэхэр, жьыхухэр, къамэхэр. Сабийхэм къыхузэрагъэпэщащ адыгэ джэгукIэхэр.
Нып гъэфIэж пшыхьым адыгэ макъамэр, уэрэдыр, къафэр щызэщIэтащ. Лъэпкъым, бзэм, ныпым, хабзэ-нэмысым ятеухуа уэ­рэдхэр жаIащ Бэчхэ Азэмэтрэ Ренатэрэ, ТхьэкIумащIэ Аслъэн, Мэремыкъуэ Резуан, Хьэтыхъу Вадим, ХьэхъупащIэ Астемыр, ­Къуэдз Залым, ГъукIэ Ислъам, Теунэ Джэмал, Щокъуий Мурат, Кумыщ Атмир, Теркъул Астемыр, «Черкес», «Уэредадэ» гупхэм. Ныпым иращIэкIа пшыхьыр адыгэ джэгукIэ зэхуащIыжащ.
 

Гугъуэт Заремэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.