Жаз башы - ёртенлени кезиую.

Къабарты-Малкъарда От тюшюуге къажау-къутхарыу службаны келечилери жыл сайын жаз башында профилактика ишни бардырадыла. Аны кезиуюнде къоркъуусузлукъну жорукъларына юйретедиле эм эсгертиу буклетле да юлешедиле.
Къургъакъ къаудан, белгилисича, жанаргъа ёчдю. Жерге атылгъан тютюнден, кюн тюбюнде къызгъан мияладан, кир-кипчикни жандыргъандан эмда башха затладан да тиргизиледи. Заманында эс этилмесе, ёртен агъачлагъа, дачалагъа, эл мюлк жерлеге эм башха объектлеге да женгил кёчеди эм уллу къоранчла салады. Ол себепден бу жорукъланы бузмазгъа тийишлиди:
* Тёгерек - башны тазалагъаныгъыздан сора, багушну мекямладан элли метрден жууукъда жандырмагъыз. Ол кюйюп бошагъынчы къарагъыз. Жел ура эсе, ол жумушну башха кюннге къоюгъуз.
*Жашил кырдык теркирек ёсер муратда къауданны кюйдюрмегиз. Ол сиз къарап-къарагъынчы тёгерекге жайылып кетерге боллукъду.
* Керек кезиуде от ёчюлтюучю машина жашау журтугъузну неда башха мекямыгъызны къалайына да жетерча болургъа керегин унутмагъыз.
*Кир-кипчикни, арбазда кюйдюрмей, тышына чыгъарырча контейнерге жыяргъа керекди. Арбазыгъызда отну ёчюлтюрча аберилеригиз сакълансала игиди, анга сууу бла 200 литр чакълы сыйыннган чыккыр жарарыкъды.
Къауданнга от тюшюп, тёгерекге жайылып барса, аны терекни бутакълары бла уруп, юсюне жер неда топуракъ атып ёчюлтюрге кюрешигиз. Алай къолугъуздан келмезлигин билсегиз а, созмай, от ёчюлтюучю службагъа бу номерлеге сёлешигиз: «01», «101» эм «112».

Поделиться: