Шахарла бла элле айбатланырча.

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосуну жашау журтла жаны бла бёлюмюню таматасы Астемир Аксоров айтханнга кёре, «Шахарлада 2020 жылда болумну игилендириу» деген республикалы проектни чеклеринде 39 элде жамауат аслам хайырланнган 33 объектге эм 124 арбазгъа тынгылы ремонт этилликди. Анга саулай да 247 651,8 минг сом къоратыллыкъды. Ол санда къырал бюджетден - 240 271,8 минг, республикадан - 2 427,0 минг эм муниципалитетледен да 4 953,0 минг сом бёлюнюрюкдю.
Эсге сала айтсакъ, былтыр бахсанчыла хазырлагъан проект, «Гитче шахарла» деген битеуроссей конкурсда хорлап, 85 миллион сомгъа тийишли болгъанды. Анга шахар округ да кесинден 10 500 минг сом къошханды. Игилендириу ишле быйылдан кеч къалмай бошалыргъа керекдиле.
Быйыл а конкурсха «В прохладе акаций» эм «Чегем-Парк» деген проектлери бла Прохладный бла Чегем шахарла да къатышырыкъдыла. Бюгюнлюкде аланы заявкаларына РФ-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда къарала турады.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: