Статьи

Гугъуехьыр къызэрызэднэкIыфынур си фIэщ мэхъу

Урысей Федерацэм и ­Федеральнэ Зэхуэсым ­ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу хэт  сенатор Къанокъуэ Арсен хэлъ цIыхугъэр, къыщалъ­хуа Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхуиIэ гулъытэр зы­хуэдизыр куэдым ящIэ.

Узыфэр къыщежьа Китайм мы зэманым Iуэхур зэрыщыщытыр

КНР-м и унафэщI Цзиньпин Си COVID-2019 вирусым пэщIэтынымкIэ шта­­­бым и Iэтащхьэщ икIи и нэIэ щIэтщ абы теухуауэ къэ­ралым щекIуэкI Iуэ­ху­хэр.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узым зыщемыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штабым и хъыбарегъащIэ центрым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ республикэм и щIыналъэм коронавирус уз зэрыцIалэм зыщемыгъэуб­гъунымкIэ оперативнэ штабым и хъы­барегъащIэ центрым. IэщIагъэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэр яIэу мыбы щылажьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящы­щу телефонкIэ къэпсалъэхэм жэ­уапхэр ират.

ИлъэскIэ ягъэIэпхъуэ

2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м Токио къы­щызэIуахын хуея XXXII гъэмахуэ Олимп Джэгухэр зы илъэскIэ ягъэIэп­-хъуащ. Апхуэдэ хъыбар къэIуащ Японием и премьер-министр Абэ Синдзэ­рэ Дунейпсо Олимп Комитетым и Iэтащхьэ Бах Томасрэ вэсэмахуэ зэхуэза иужькIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и махуэхэр Париж щызэхуащIыж

«GID UNESCKO» IуэхущIапIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ­хэм ­фIы­щIэ ин яхуещI «Дуней псом тет лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» программэм жыджэру зэрыхэтамрэ зэкъуэты­ныгъэр гъэбыдэным хэлъ­хьэныгъэ зэрыхуащIамрэ папщIэ.

Махуэ 14-кIэ яхъумэнущ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

Тхылъхэр тыгъэ хуащI

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.
Следственнэ изоляторым щыIэ библиотекэм щIэлъщ тхылърэ журналу мини 5-м щIигъу икIи ахэр сэбэпщ абы щаIыгъхэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щэнхабзэ-гъэсэныгъэ Iуэхухэр ядегъэкIуэкIынымкIэ.

ЕтIуанэ дунейпсо зауэм иужькIэщ зыщиубгъупар

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым.

Зэхьэзэхуэм кIуа бзылъхугъэр бгым щадзырт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

Джэху Элинэ и ехъулIэныгъэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи