Статьи

Бек къыйматлы соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Решетников видеоконференция халда бардыргъан битеуроссей кенгешге къатышханды.

Экспортну кёбейтир умутда

Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис «КъМР-ни айнытыуну корпорациясы» акционер обществону башчысы Чочайланы Ахмат бла бирге алгъаракълада Прохладна районда «Отбор» инновациялы-производстволу фирмада болгъандыла.

Фермерни харкюндеги къайгъырыулары эм муратлары

Мусукаланы Зауурну юйюрю Прохладна  районда Учебное элде орналгъанлы жыйырмадан артыкъ жыл болады. Ол кеси Кёнделенде туугъанды, юй бийчеси Мадина да анданды. Жаш школдан сора бу элде техникумгъа механикге окъургъа киргенди.

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн сакъ болургъа чакъырады.

Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Бабугентни гара суулары – эм ахшыланы санында

Къабарты-Малкъарда Халкъла аралы кооперацияны бла экспортну «Жылны экспортёру» деген битеуроссей саугъасы ючюн эришиуню регион кесегини эсеплерин чыгъаргъандыла.

Владимир Путин къыйын аурууну тыяр эмда социал болушлукъну игилендириу мадарланы ачыкълагъанды

Россейни Президенти Владимир Путин коронавирус жайыла баргъаны бла байламлы халкъгъа чакъырыу этгенди эмда аурууну тыяр мадарларын ачыкълагъанды.

Элбрусчулада – ахшы кёрюмдюле

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Багъыуну амалларын излейдиле

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи